The capital city of Warsaw

/

Miasto stołeczne Warszawa

W Warszawie od 2009 r. działa Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. równego traktowania. Do jego zadań należy prowadzenie działań na rzecz promowania różnorodności, równości szans i powszechnego uczestnictwa w życiu publicznym, kulturalnym, społecznym i gospodarczym. Szczególnie dotyczy to takich dziedzin, jak religia, światopogląd, niepełnosprawność, płeć, wiek i orientacja seksualna.

 

Pełnomocnik współpracuje z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się przeciwdziałaniem dyskryminacji. Konsultuje i współfinansuje ich działania w zakresie poradnictwa dla osób i rodzin zagrożonych dyskryminacją, szkoleń dla przedsiębiorców prowadzących usługi gastronomiczno-handlowe na terenie Miasta, pracowników organizacji pozarządowych i instytucji miejskich.

 

W ramach współpracy organizowany jest Warszawski Dzień Różnorodności; powstał Inspirator równościowy – informator na temat równości w dostępie mieszkańców Warszawy do dóbr i usług.

 

Ważnym elementem polityki równościowej miasta jest Centrum Wielokulturowe. To przyjazna przestrzeń do wymiany pomysłów, poglądów, dialogu międzykulturowego, realizacji pomysłów. Można tam bezpłatnie skorzystać z przestrzeni, a także wziąć udział w debatach i konferencjach, oglądać ciekawe wystawy, projekcje filmów, uczyć się bezpłatnie języka polskiego, zasięgnąć porady prawnika czy doradcy zawodowego i zaplanować swoją zawodową przyszłość.

Jedną z inicjatyw Pełnomocnika była też kampania społeczna „Warszawiacy się nie boją”, realizowana wiosna 2018 r. i służąca wzmacnianiu pozytywnych postaw i zachowań mieszkańców Warszawy wobec uchodźców i cudzoziemców.

 

 

http://www.um.warszawa.pl