Fundacja Friedricha Eberta

/

Friedrich Ebert Foundation

 

Założona w 1925 r. FES jest najbogatszą w tradycje niemiecką fundacją polityczną. Nazwę zawdzięcza pierwszemu demokratycznie wybranemu prezydentowi Niemiec, Friedrichowi Ebertowi. Powstała na mocy jego zapisu testamentowego, w którym Friedrich Ebert określił również zadania FES.

 

Jako fundacja blisko związana z partią polityczną działamy

na rzecz podstawowych wartości demokracji społecznej: wolności, sprawiedliwości i solidarności. Te ideały łączą nas

z socjaldemokracją i wolnymi związkami zawodowymi.

Jako instytucja wyższej użyteczności publicznej działamy samodzielnie i niezależnie.

 

Dążymy do wolnego i solidarnego społeczeństwa o równych szansach uczestniczenia w życiu gospodarczym, społecznym

i kulturalnym – niezależnie od pochodzenia, płci i wyznania;

do rzeczywistej i silnej demokracji; do trwale rozwijającej

się gospodarki zapewniającej godną pracę dla wszystkich;

do państwa socjalnego, które dba o lepsze wykształcenie

i opiekę zdrowotną, ale również zwalcza ubóstwo i zabezpiecza społeczeństwo przed największymi zagrożeniami życiowymi; do państwa, które w Europie i na świecie przejmie odpowiedzialność za pokój i postęp społeczny.

 

Launched in 1925, FES is the most traditional German political foundation. Its name comes from the first democratically elected president of Germany, Friedrich Ebert. FES was founded according to his testament legacy, which also described its objectives.

 

We are a party-associated foundation, and work to the benefit of basic values of social democracy: freedom, justice and solidarity. The ideals associate us with social democracy and free trade unions. As a public service institution we act independently.

 

We work towards the free and supporting society of equal opportunities to participate in economic, social and cultural life – regardless of origin, sex or denomination; towards the real and strong democracy; towards the sustainably developing economy providing decent employment for all; towards the welfare state concerned with better education and health care, but also fighting poverty and securing the society against the highest life threats; towards the state, which assumes responsibility for peace and social development both in Europe and worldwide.

 

http://www.feswar.org.pl/fes2009/01fes/index_fes.php