Projekt Alien

 /

Alien Project

 

Celem projektu jest wspomaganie równości i społecznej spójności w Europie poprzez cykl wydarzeń promujących wymianę wiedzy między różnymi partnerami (akademicy, państwowe i lokalne władze, społeczności i organizacje na rzecz migrantów,) oraz zrozumienie złożoności kwestii migracyjnych. W związku z kryzysem uchodźczym w Europie, cele projektu obejmują:

/

Wspomaganie kompetencji międzykulturowych młodzieży, ich wiedzy i zrozumienia migracji poprzez transnarodową, interdyscyplinarną współpracę środowisk akademickich, organizacji na rzecz migrantów oraz studentów studiów doktoranckich.

/

Zaangażowanie Instytucji Szkolnictwa Wyższego oraz władz regionalnych  w działanie lokalnych i międzynarodowych organizacji na rzecz migrantów, aby nawiązać porozumienie, dzielić się wiedzą, dobrą praktyką oraz podnosić świadomość w kwestiach związanych z migracją.

The project aims at contributing to greater equity and social cohesion within Europe, through a series of knowledge-exchange activities with diverse stakeholders (academics, national and local authorties, migrant communities and organisations) and through the understanding

of complexities of migration.

 

Given the critical context of the current refugee crisis in Europe, the projects objectives are:

/

To advance young people inter-cultural competences, knowledge and understandings of migration through transnational, multi and interdisciplinary collaboration of academic staff, migrant organizations and postgraduate students.

/

To develop engagement of Higher Educational Institutions (HEIs) with local and international migrant organizations as well as regional authorities to build bridges and share knowledge, good practices and raise awareness of issues around migration.

 

https://alien.pja.edu.pl